Projekt Go to Brand

Wzrost rozpoznawalności marki produktowej jako efekt działań promocyjnych na wybranych rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznych.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Celem projektu jest ekspansja produktowa rozwiązania własnego Wnioskodawcy w kierunku nowych rynków, co jest zgodne z długofalową strategią eksportu i rozwoju działalności Riverdi. Sp. z o.o.
Les frais d’inscription sont pris en charge par l’État :
W wyniku realizacji Projektu Spółka spodziewa się pozyskać nowych kontrahentów oraz nawiązać długofalowe kontakty biznesowe. Przełoży się to na wzrost przychodów Spółki z działalności eksportowej. Efektem Projektu będzie także zwiększenie rozpoznawalności wyświetlaczy oferowanych pod marką Riverdi. Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, co przyczyni się także do wzrostu rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki.

Montant du projet : 286.200,00 PLN
Financement du projet dans l’UE : 214.650,00 PLN
Strona www projektów Go to Brand